Værdiansættelsescirkulærets gennemslagskraft skal prøves ved domstolene©

Den 17. november 2018 blev i disse spalter omtalt en afgørelse fra Landsskatteretten, SKM2018.551.LSR, der gav grundlag for at antage, at værdi-ansættelsescirkulæret var gældende selv i meget vidtgående tilfælde. I den konkrete sag havde en bedstefader købt en ejendom og 3 måneder senere gaveoverdraget ejendommen til børn og børnebørn til den halve værdi efter reglerne i værdiansættelsescirkulæret. Bedstefaderen opnåede derved et be-tydeligt skattemæssigt fradrag, der kunne modregnes i en gevinst på en anden ham tilhørende ejendom.

Skatteministeriet har nu indbragt sagen for domstolene. Se artiklen:
Værdiansættelsescirkulærets gennemslagskraft skal prøves ved domstolene

Vis hele artiklen

Relaterede vidensartikler