Værdiansættelse ved arv – +/- 15 pct.´s-reglen – Højesterets kendelse af 8/3 2016, sag 104/2015 – SKM2016.279H ©

Højesteret udtalte ved en kendelse af 8/3 2015, at boafgiftslovens § 12 og cirkulære nr. 185 af 17/11 1982, pkt. 6, 2. afsn. sammenholdt med de senere fortolkningsbidrag knyttet hertil indebærer, at skattemyndighederne skal acceptere en værdiansættelse foretaget efter 15 pct.’s reglen, medmindre der foreligger særlige omstændigheder.

Sagen blev ført af Advokat Leo Jantzen

Klik ind nedenfor i relaterede vidensartikler:

Se om tidligere afgørelse fra Vestre Landsret i artiklen: ” Værdiansættelse – dødsboer – Vestre Landsrets kendelse af 26/2 2015, B-1747-14.

Se senest artiklen: Gælder + / – 15 pct.-reglen ikke længere ved arveovergang?©

Vis hele artiklen

Relaterede vidensartikler