Værdiansættelse ved overdragelse med succession – styresignal – passivposter – SKM2011.406.SKAT ©

Skatteministeriet har den 15/6 2011 offentliggjort et styresignal, hvor Skatteministeriet oplyser at præcisere praksis vedrørende værdiansættelse af aktiver ved overdragelse med succession. Efter styresignalet kan der ved værdiansættelsen af et aktiv, der overdrages som hel eller delvis gave med skattemæssig succession, ikke både gives nedslag for den gaverelaterede del af den udskudte skat vedrørende overdragelsen efter kildeskattelovens § 33 C og for den objektivt beregnede passivpost efter kildeskattelovens § 33 D. Der kan heller ikke gives et tilsvarende dobbeltnedslag ved succession efter dødsboskattelovens § 36, jf. boafgiftslovens § 13 a.

Vis hele artiklen

Relaterede vidensartikler