Værdiansættelse – dødsboer – Vestre Landsrets kendelse af 26/2 2015, B-1747-14.

Vestre Landsret tilkendegav, at retten ikke fandt det godtgjort, at der var en fast administrativ praksis om, at et dødsbos værdiansættelse, som ikke afviger mere end 15 pct. fra den seneste offentlige ejendomsvurdering, skal lægges til grund ved den skatte- og afgiftsmæssige behandling af boet.

Landsretten fandt herefter ikke grundlag for at afvise en anmodning fra SKAT om en sagkyndig vurdering efter boafgiftslovens § 12, stk. 2, jf. dødsboskiftelovens § 93.

Sagen blev ført af Leo Jantzen

Se senest artikel af 19/5 2020 om kommende
Nye regler om værdiansættelse af fast ejendom ved generationsskifte

Vis hele artiklen

Relaterede vidensartikler