Værdiansættelse af landbrugsejendom under udstykning ved overdragelse i familieforhold – 1982-cirkulæret – Landsskatterettens kendelse af 12/11 2015, jr. nr. 13-6430849 ©

Sagen illustrerer afgrænsningen mellem på den ene side tilfælde, hvor der er tale om en ejendom, der er selvstændigt vurderet, og hvor der er grundlag for anvende +/- 15 pct.´s reglen korrigeret for ændringer indtruffet i tidsrummet mellem vurderingen og overdragelsen, og på den anden side tilfælde, hvor der er tale om overdragelse af et jordstykke hidrørende fra en sådan ejendom.

Vis hele artiklen