Fradragsret for lønomkostninger vedrørende egne ansatte for arbejdsopgaver i forbindelse med due diligence ved overtagelse af filialer – Højesterets dom af 30. juni 2017©

Højesteret fastslog ved en dom af 30. juni 2017, SKM2017.512.HR, at A/S Arbejdernes Landsbanks lønudgifter til egne medarbejdere, der bistod ved bankens opkøb af filialer i den daværende Roskilde Bank, måtte anses som ikke-fradragsberettigede etableringsudgifter, jf. statsskattelovens § 6, stk. 2.

Dernæst at udgiften ikke kunne tillægges anskaffelsessummen for de erhvervede filialer.

Mens Østre Landsret fandt, at nægtelse af fradragsret for egne lønudgifter var en så væsentlig ændring af Banken skatteretlige stilling, at dette ikke burde kunne ske uden forudgående offentligt tilgængelig klar tilkendegivelse herom, nåede Højesteret frem til, at der ikke forelå en fast administrativ praksis

Vis hele artiklen

Relaterede vidensartikler