Administrativ praksis – olie- og gasrettigheder i USA – SKM2013.793.HR, jf. tidligere TfS 2012, 122 VL ©

Ved en dom af 4/11 2013 tog Højesteret stilling til, om 3 konkrete afgørelser fra Landsskatteretten og Skatterådet samt Ligningsvejledningens tilkendegivelser om beskatningsforholdene vedrørende investeringer i olie- og gasrettigheder (working interests) i USA kunne anses som en administrativ praksis, som en skatteyder kunne støtte ret på ved ligningen af ham. Højesteret fandt, at skatteyderen ikke havde godtgjort, at der havde eksisteret en sådan administrativ praksis, at skattemyndighederne for indkomstårene 2002- 2004 var forpligtet til skatteretligt at anse de erhvervede rettigheder som udbyttekontrakter med afskrivningsret efter afskrivningslovens § 40, stk. 2.

Vis hele artiklen