Skatteproces – henvisning af principiel sag fra byret til landsret, jf. retsplejelovens § 226, stk. 1 – bevisvurderinger – SKM2013.469.BR ©

Københavns Byret fandt ved en kendelse af 19/6 2013, at bevisbyrdespørgsmål kan være principielle i retsplejelovens § 226, stk. 1´s forstand, i det omfang, de vedrører styrken af kravene til bevisbyrden. Da retten fandt, at det var tilfældet i sagen, og at sagen dermed havde den fornødne principielle karakter og samfundsmæssig rækkevidde, blev sagen på Skatteministeriets begæring henvist til Østre Landsret.

Vis hele artiklen