Omkostningsgodtgørelse – sagkyndig bistand efter klage- eller domstolssagens afslutning – L 42, FT 2014-15 samt SKM2014.816.SKAT ©

Artiklen drejer sig om skattemyndighedernes praksis for udmåling af omkostningsgodtgørelse i hjemvisningssager m.v. og den fremadrettede håndtering heraf.

Vis hele artiklen

Skattemyndighederne har gennem de seneste 10 år fulgt den praksis, at sagkyndig bistand ydet efter det tidspunkt, hvor en klageinstans eller en domstol har truffet afgørelse i en klagesag, i et vist omfang har været omfattet af reglerne om omkostningsgodtgørelse. Ved Højesterets dom ref. i SKM2013.731.H blev sat spørgsmålstegn ved denne praksis. Ved lovforslag nr. L 42, FT 2014-15, er skattemyndighedernes hidtidige praksis i et vist omfang foreslået kodificeret med virkning for sager, som påklages til en administrativ klageinstans eller indbringes for domstolene den 1/1 2015 eller senere. Og ved styresignalet offentliggjort i SKM2014.816.SKAT ophæves nu skattemyndighedernes hidtidige praksis med virkning fra samme tidspunkt, dvs. for sager, som påklages til en administrativ klageinstans eller indbringes for domstolene fra den 1/1 2015 eller senere.