Værdiansættelse – urigtigt vurderingsgrundlag – åbenbart urimeligt skøn – overførsel af nyere bil fra selskab til hovedanpartshaver – Østre Landsrets dom af 8. maj 2014, SKM2014.380.ØLR, jf. tidligere SKM2013.268.BR. ©

Østre Landsret traf ved en dom af 8/5 2014 afgørelse i en sag om værdiansættelsesgrundlaget ved salg af en nyere bil fra selskab til hovedaktionær. Landsretten tilsidesatte såvel Landsskatterettens som byrettens afgørelse, bl.a. med henvisning til, at retten ikke fandt det godtgjort, at der bestod en fast administrativ praksis vedrørende værdiansættelse af biler som den i sagen omhandlede kostbare, specialindrettede biler. Den omstændighed, at der generelt måtte gælde en praksis om værdiansættelse af biler ved salg mellem interesseforbundne parter til den pris, som ville kunne opnås ved salg til en bilforhandler i en ren handel kunne efter landsrettens opfattelse ikke tillægges betydning.

Vis hele artiklen