Værdiansættelse af aktier ved overdragelse mellem nærtstående – objektiv eller subjektiv værdiansættelse – Højesterets dom af 29/4 2015, jf. tidligere SKM2013.726.VLR ©

Højesteret fandt ved en dom af 29/4 2015 ikke grundlag for at tilsidesætte skattemyndighedernes skønsmæssige ansættelse af værdien af aktierne i et litauisk selskab ved en overdragelse mellem interesseforbundne parter. Højesteret stadfæstede dermed Vestre Landsrets dom i sagen, men et stykke ad vejen med ændrede præmisser.

Vis hele artiklen