Subjektiv skattepligt på grundlag af arbejde i forbindelse med ophold med bolig til rådighed – SKM2012.732 Ø (Camilla Vest-sagen, Kinnock-sagen) – praksisændring – Kildeskattelovens § 7 – Landsskatterettens kendelse af 19/2 2013 samt Skatteministeriets kommentar i SKM2013.316.DEP om genoptagelse. ©

Med dommen ref. i SKM 2012.732.Ø er der sket en lempelse af de meget snævre rammer for udøvelse af erhvervsmæssige aktiviteter førend der opstod skattepligt til Danmark, når skatteyderen havde bopæl i Danmark. Østre Landsret har således i sine præmisser inddraget Kinnock-sagen, og dermed tiltrådt præmisserne i denne administrative afgørelse.
Skattedepartementet har med SKM2013.316DEP nærmere redegjort for, hvornår der kan ske genoptagelse i tidligere afgjorte sager om subjektiv skattepligt. Der vil blive udstedt et styresignal herom.

Vis hele artiklen