Skatteforbehold – afvisning af skøde fra lysning p.g.a. skatteforbehold – UfR 2007.50 VLK ©

Vestre Landsret tiltrådte ved en kendelse af 6/9 2006, ref. i UfR 2007.50, at et skøde om overdragelse af en ejerlejlighed fra et selskab til en nærtstående blev afvist fra lysning, da der i skødet var taget forbehold om at regulere vilkår og købesummens størrelse, hvis skattemyndighederne måtte anfægte de aftalte vilkår og overdragelsessum. Skødets indhold fandtes derfor ikke at være endeligt fastsat, jf. tinglysningslovens § 10, stk. 3, jf. stk. 1.

Vis hele artiklen