Skattefælde klapper for pensionister, der er emigreret, men som har sommerhus i Danmark ©

Pensionister, der er emigreret til sydlige himmelstrøg, og følgelig ikke længere er fuld skattepligtige til Danmark, men som dog har bevaret eller senere anskaffet et sommerhus i Danmark, kan som følge af gældende samt kommende regler uforvarende blive fuld skattepligtig til Danmark, selv om disse regler var tænkt som en begunstigende ordning.

Reglerne rammer pensionister, der er sommerhusejere, og som opholder sig i Danmark, hvor der ikke er tale om ”Kortvarige ophold her i landet på grund af ferie eller lignende”. D.v.s. ophold i mere end 3 måneder i Danmark eller ophold i kortere tid, men hvor der udføres en eller anden form for arbejde, herunder eksempelvis deltagelse i bestyrelsesmøder

Pensionister, der er emigreret til sydlige himmelstrøg, og følgelig ikke længere er fuld skattepligtige til Danmark, men som dog har bevaret eller senere anskaffet et sommerhus i Danmark, kan som følge af gældende samt kommende regler uforvarende blive fuld skattepligtig til Danmark, selv om disse regler var tænkt som en begunstigende ordning.
Reglerne rammer pensionister, der er sommerhusejere, og som opholder sig i Danmark, hvor der ikke er tale om ”Kortvarige ophold her i landet på grund af ferie eller lignende”. D.v.s. ophold i mere end 3 måneder i Danmark eller ophold i kortere tid, men hvor der udføres en eller anden form for arbejde, herunder eksempelvis deltagelse i bestyrelsesmøder.

Pensionister, der er emigreret til sydlige himmelstrøg, og følgelig ikke længere er fuld skattepligtige til Danmark, men som dog har bevaret eller senere anskaffet et sommerhus i Danmark, kan som følge af gældende samt kommende regler uforvarende blive fuld skattepligtig til Danmark, selv om disse regler var tænkt som en begunstigende ordning. Fuld skattepligt medfører som udgangspunkt beskatning af al indkomst, hvad enten indkomsten hidrører her fra landet eller ej. Dog kan der være tale om visse lempelsesregler.

Det har hidtil været en udbredt antagelse, at ejendomsret til et sommerhus her i landet som det klare udgangspunkt ikke konstituerer en bopæl her i landet med den konsekvens, at der kan blive udløst fuld skattepligt her til landet. Historisk set er et sommerhus således kun i enkelte tilfælde blevet sidestillet med en helårsbolig.

Efter planloven har pensionister, der ejer en bolig i et sommerhusområde, imidlertid en personlig ret til at benytte boligen til helårsbeboelse, når pensionisten har ejet ejendommen i 8 år. Da der er tale om en personlig ret, gælder der ikke noget krav om indhentelse af en særlig tilladelse fra offentlige myndigheder m.v.

I regeringens udspil for vækst og udvikling i hele Danmark fra november 2015 foreslås som ét af initiativerne at sikre pensionister ret til at bo i deres sommerhus hele året, uanset hvor længe de har ejet sommerhuset, og uanset om huset ligger i et sommerhusområde eller i det åbne land.

De gældende regler såvel som eventuelle nye regler, der giver pensionister adgang til at anvende et sommerhus som helårsbolig, vil imidlertid kunne medføre fuld skattepligt til Danmark, hvis pensionisten opholder sig i Danmark, og opholdet ikke kan anses som “Kortvarige ophold her i landet på grund af ferie eller lignende”.

Udlandsdanskere med rådighed over en helårsbolig i Danmark kan kun undgå fuld skattepligt til Danmark, hvis deres ophold her i landet kan anses som “Kortvarige ophold her i landet på grund af ferie eller lignende”.

Efter en afgørelse fra Landsskatteretten af 5. januar 2016 gælder disse regler nu også for pensionister med et sommerhus, der lovligt må benyttes som helårsbolig.

For at undgå fuld skattepligt til Danmark kræves således efter praksis for det første, at der ikke må være tale om “…et uafbrudt ophold her i landet af en varighed på mere end 3 måneder, eller samlede ophold på i alt mere end 180 dage inden for et tidsrum på 12 måneder”. Et sammenhængende ophold her i landet på eksempelvis 3½ måned vil altså kunne udløse skattepligt her til landet, uanset opholdet udelukkende skyldes ferie.

For det andet kræves, at opholdet har karakter af “ferie eller lignende”. Selv kortvarige ophold på under 3 mdr. kan udløse fuld skattepligt, hvis pensionisten udfører arbejde i Danmark. Dette gælder eksempelvis hvis pensionisten som deltager i bestyrelsesmøder i Danmark. Dog er visse arbejdsfunktioner undtaget, eksempelvis vennetjenester. Se nærmere styresignalet ref. i SKM2013.715.SKAT.

I sagen afgjort ved Landsskatterettens kendelse af 5. januar 2016 førte det frem til, at en pensionist bosat i Monaco måtte anses for fuld skattepligtig til Danmark, da pensionisten ejede et sommerhus i Danmark, som kunne anvendes som helårsbolig efter planloven, og da pensionistens “sommerophold” i Danmark havde oversteget 3 mdr.

Manglende indgivelse af selvangivelse som følge af denne skattepligt kunne dog  ikke tilregnes pensionisten som et forsætligt eller groft uagtsomt forhold, og der forelå følgelig ikke hjemmel til ekstraordinær genoptagelse af skatteyderens skatteansættelser for indkomstårene 2005 – 2008.

Det er uklart, hvad der gælder, hvis en pensionist overdrager sommerhuset til sin yngre ægtefælle, der ikke er pensionist, eller hvis pensionisten overdrager sommerhuset til sine børn.

Se nærmere artiklend. 6. februar 2016, Skattefælde klapper for pensionister samt artiklen:  Nu er skattefælden klappet for pensionister med sommerhus i Danmark på nærværende hjemmeside www.V.dk<http://www.v.dk/>