Parcelhusreglen – konkret vurdering – partsforklaringer – Landsskatterettens kendelser af 17/8 2011, jr. nr. 10-03579 og 10-03580. ©

Landsskatteretten fandt ved to ligelydende kendelser af 17/8 2011, jr. nr. 10-03579 og 10-03580, at et nu fraskilt ægtepars salg af en fast ejendom var omfattet af parcelhusreglen. Kendelserne er baseret på en konkret vurdering af en række momenter, herunder ægtefællernes forklaring, ligesom det må antages at have spillet en rolle, om end uomtalt i kendelsen, at ægtefællerne i en længere periode ikke havde anden bolig til egen rådighed.

Vis hele artiklen