Syn og skøn – grundlaget for skønsmandens besvarelse – admittering af konkrete bilag – SKM2010.375.HKK

Højesterets anke- og kæremålsudvalg tilkendegav ved en kendelse af 15/6 2010, at kriteriet for fremlæggelse af bilag i sagsfremstillingen til en syns- og skønsforretning vedrørende værdiansættelse af et pantebrev var, om der var grundlag for på forhånd at antage, at det pågældende bilag var uden betydning for besvarelsen af de i syns- og skønstemaet stillede spørgsmål.

Vis hele artiklen