Ekspropriation – bindende svar – Højesterets dom af 21/1 2014, sag 367/2011 ©

Højesteret tiltrådte ved en dom af 21/1 2014 Vestre Landsrets dom af 8/11 2011, hvor et salg af en ejendom til et privat byggefirma ikke fandtes at kunne anses for omfattet af ejendomsavancebeskatningslovens § 11, stk. 1, 2. pkt. om salg på ekspropriationslignende vilkår. Et tidligere indhentet bindende svar om adgang til et skattefrit salg ved salg til kommunen kunne ikke tillægges betydning for beskatningen ved det aktuelle salg til byggefirmaet.

Vis hele artiklen