Værdiansættelse ved arv – +/- 15 pct.´s-reglen – Højesterets kendelse af 8/3 2016, sag 104/2015 – SKM2016.279HR ©

Højesteret udtalte ved en kendelse af 8/3 2015, at boafgiftslovens § 12 og cirkulære nr. 185 af 17/11 1982, pkt. 6, 2. afsn. sammenholdt med de senere fortolkningsbidrag knyttet hertil indebærer, at skattemyndighederne skal acceptere en værdiansættelse foretaget efter 15 pct.’s reglen, medmindre der foreligger særlige omstændigheder.

Sagen blev ført af Leo Jantzen

Vis hele artiklen