Udlandsdanskere med sommerhus i Danmark

Hvorledes er en pensionist stillet efter det foreliggende lovudkast om beskatning til Danmark, når den pågældende er udrejst i 1969 og i 1978 har købt et sommerhus i Danmark.

Strejke, lock-out, børnepasning og skat©

Med en storkonflikt i horisonten er nogle arbejdsgivere ved at forberede børnepasning på arbejdspladsen. Men det kan udløse en ekstra hilsen fra Skat til de medarbejdere, der tager imod tilbuddet

Pensionerede udlandsdanskeres skattepligt til Danmark©

Skatteministeriet offentliggjorde den 23. februar 2018 et lovudkast af stor interesse for de mange udlandsdanskere og udlændinge, der bor i udlandet, men færdes i Danmark.

I lovudkastet foreslås en ændring af de centrale regler om, hvornår en person bliver skattepligtig til Danmark ved tilflytning.

Lovudkastet vil også kunne få betydning for pensionister, der er fraflyttet Danmark, særligt hvis disse har sommerhus i Danmark.

De generelle principper i lovudkastet blev omtalt den 10. marts 2018 i artiklen; Udkast til nye regler om skattepligt ved tilflytning©, jf. nedenfor.

Arv modtaget fra udlandet ©

Jeg skal til at arve nogle penge fra min onkel i Australien og senere hen fra min mor, som også bor i Australien.

Vi er alle australske statsborgere, men jeg har boet i Danmark den største del af mit liv.

Hvis jeg vil have arven overført til Danmark, skal jeg så betale skat af dem? Eller er det bedre at lade pengene står dernede?

Beskatning ved køb og salg af bitcoins©

Kryptovalutaer er en fællesbetegnelse for virtuelle valutaer. Selvom kryptovalutaer har eksisteret i en årrække, har kraftige kursstigninger i 2017 suppleret med medieomtale af nyrige som følge af disse gevinster for alvor sat gang i investeringer i disse valutaer. I dag findes der mange forskellige kryptovalutaer, hvoraf Bitcoins nok er den mest kendte. Denne artikel omhandler beskatning ved køb og salg af Bitcoins.

Ved en afgørelse fra 27. februar 2018 har Skatterådet knæsat grundprincipperne for beskatning af gevinst og tab ved køb og salg af Bitcoins.

I denne artikel omtales disse grundprincipper i tilfælde – og kun i tilfælde – hvor der er tale om køb og salg af Bitcoins.

Skat ved salg af arvet parcelhus ©

Hvilke skattemæssige konsekvenser udløser det, at sælge et arvet parcelhus?. Kan vi som arvinger anvende parcelhusreglen og sælge huset skattefrit?

Udkast til nye regler om skattepligt ved tilflytning©

Skatteministeriet har den 23. februar 2018 offentliggjort et lovudkast af stor interesse for de mange udlandsdanskere og udlændinge, der bor i udlandet, men færdes i Danmark.

I lovudkastet foreslås en ændring af de centrale regler om, hvornår en person bliver skattepligtig til Danmark ved tilflytning. Der er tale om markante ændringer, der på forskellig vis kan få stor betydning for de berørte personer.

Nærværende artikel vil blive fulgt op med en artikel særligt vedrørende pensionister og sommerhuse.

Tilbagekaldelse af begunstigende forvaltningsakt – tilbagekaldelse af indkomstnedsættelse iværksat på SKAT´s foranledning – myndighedsfejl – skatteproces – SKM2018.9.LSR©

Landsskatteretten fandt ved en kendelse af 7/11 2017, at SKAT ikke havde været berettiget til at tilbagekalde en begunstigende forvaltningsakt i form af en tidligere gennemført indkomstnedsættelse. Eller med andre ord: SKAT kunne ikke redressere den tidligere gennemførte indkomstnedsættelse, der var iværksat ved en fejl.

Sponsorbidrag – skat og fribilletter m.v ©

Landsskatteretten traf i januar 2018 en afgørelse om beskatning af fordele, der tilfaldt sponsor, der havde ydet et sponsorat til en golfklub.

Afgørelsen tyder på en større opmærksomhed fra Skats side på sponsorfordele, f.eks. i form af fribilletter, VIP-fordele til sportsbegivenheder m.v. som en sponsor modtager, når denne har ydet et sponsorat. Sådanne fordele kan udløse forskellige former for beskatning.