Uventede skattemæssige problemer,når flere ejer fast ejendom sammen©

Skatteretten går ofte sine egne veje. Det kan undertiden medføre helt uventede og ubehagelige overraskelser. Sameje og interessentskab mv. om fast ejendom er et område, hvor rådgivere, herunder eksempelvis advokater, revisorer og ejendomsmæglere, bør inddrages i rådgivningen, før der disponeres, for at undgå ubehagelige skattemæssige overraskelser.

Uventede skattemæssige problemer, når flere ejer fast ejendom sammen©

Skatteretten går ofte sine egne veje. Det kan undertiden medføre helt uventede og ubehagelige skattemæssige overraskelser.

Sameje og interessentskab mv. om fast ejendom er et område, hvor rådgivere, herunder eksempelvis advokater, revisorer og ejendomsmæglere, bør inddrages i rådgivningen før der disponeres, for at undgå ubehagelige overraskelser.

Skat når erhvervsdrivende arver erhvervsmæssige aktiver©

I en afgørelse fra Skatterådet fra 25. juni 2019, ref. i SKM2019.346.SR, afviste Skatterådet en urimelig hård beskatning af en erhvervsdrivende arving, der anvendte virksomhedsskatteordningen og som havde arvet yderligere erhvervsmæssige aktiver.

En afgørelse, der bl.a. vil kunne få betydning ved generationsskifte af virksomheder, herunder landbrugsejendomme, når arvingen i forvejen driver erhvervsmæssig virksomhed og anvender virksomhedsskatteordningen.

Gælder + / – 15 pct.-reglen ikke længere ved arveovergang?©

Vestre Landsret og Østre Landsret traf hver især i juni 2019 en afgørelse om værdiansættelse af fast ejendom i dødsboer. Der er tale om vidtgående afgørelser, der kan få betydning for generationsskifte af fast ejendom. Særligt Østre Landsrets afgørelse af 12. juni 2019 giver grundlag for overvejelser om fremskudt generationsskifte ved overdragelse i levende live eksempelvis ved hel eller delvis gaveoverdragelse.

Festskrift til Tommy V. Christiansen: Skat med omtanke

Festskrift til Tommy V. Christiansen – Skat med omtanke

Udgivet i anledning af Tommy V. Christiansens 70 års fødselsdag

22 forfattere har bidraget til festskriftet, som omhandler ikke alene skatteretlige emner – men tillige emner vedrørende bestyrelsesarbejde og konkursret. Alle emner, som er en del af Tommy V. Christiansens arbejdsområder.

Der er fri adgang til bogen, der kan læses her.

Ferierejser på arbejdsgiverens regning©

Rejser til fjerne destinationer med et større eller mindre fagligt indhold på arbejdsgiverens regning er en tilbagevendende problemstilling – både hos skattemyndighederne og hos skatteyderne.

En afgørelse fra Landsskatteretten fra april 2019 er et lyspunkt i en ellers meget streng skattepraksis

Beskatning ved aktionærlån©

Udlån fra selskab til kapitalejer en gammel kending, både i selskabslovgivningen og i skattelovgivningen.

Som følge af misbrug er de skatteretlige regler strammet i 2012, og med en hårdhændet praksis, hvor skattemyndighederne med en vis støtte i loven og dens motiver rejser krav om beskatning flere gange af samme hævning.

Sideløbende hermed er de selskabsretlige regler lempet, således at en række lån, der tidligere blev karakteriseret som ulovlige aktionærlån, i dag er lovlige.

Fejl ved forsøg på at reparere fejl kan gøre ondt værre.

Skatteministeren har i et svar til Skatteudvalget af 5. april 2019 tilkendegivet, at det ikke har været hensigten at beskatte samme hævning flere gange.

Nedsat boafgift ved generationsskifte©

I juni 2017 vedtog Folketinget særlige regler om lempelig gave- eller og arveafgift (boafgift) ved generationsskifte af virksomheder. Med de gældende skatte- og afgiftsregler er beskatningen ved generationsskifte blevet meget fordelagtig.

Artiklen kan med fordel læses sammen med nedennævnte relaterede vidensartikel:

Generationsskifte – Nedslag for latente skatter –Skattemyndighedernes korrektionsadgang – Overdragelse af landbrugsejendom fra morbroder til nevø med skattemæssig succession – SKM2017.428.VLR © hvor sammenspillet med de forskellige regler (værdiansættelsescirkulæret, succession samt passivpost ved succession) førte til en meget fordelagtig skattemæssig position.

Retssikkerhedspakke V – kommentarer til udvalgte emner©

Retssikkerhed har stedse været en af skatteministerens mærkesager. Siden skatteministerens tiltrædelse i 2015 er udarbejdet ikke mindre end 4 retssikkerhedspakker.

Den 12. april 2019 offentliggjorde skatteministeren endnu et udspil til styrkelse af borgernes retssikkerhed med Retssikkerhedspakke V. Et initiativ til opgør med urimelige skatteregler.

Udvalgte dele af Retssikkerhedspakke V vil blive omtalt og kommenteret i det følgende, herunder tillige med bemærkninger om forhold, som måske er – eller i hvert fald efter vor opfattelse – bør omfattes af et kommende lovgivningsinitiativ.

Ejendomsværdiskat ved flytning, skader m.v.©

Skatteydere, der har en ejerbolig til rådighed, skal som det klare udgangspunkt svare skat af boligens ejendomsværdi i hele ejertiden. Kun i enkelte tilfælde er ejeren fritaget for ejendomsværdiskat.