Ansvar for manglende afregnede indeholdte A-skatter©

Når en virksomhed løber ud i økonomiske vanskeligheder, og banken lukker ned for kreditten, ender det ikke sjældent ud med, at kreditorerne lider tab. Én af kreditorerne kan være skatteforvaltningen.

Skatteforvaltningens krav har i sagens natur i sådanne situationer ikke grundlag i manglende skattebetalinger af virksomhedens driftsresultat, da der her har været tale om underskud. Kravet vil ofte hidrøre fra virksomhedens manglende afregnede A-skatter, som arbejdsgiveren har indeholdt på vegne af skatteforvaltningen.

I visse tilfælde kan hovedaktionæren og dennes nærtstående komme til at betale en del af regningen, da Skat har særlige gunstige muligheder for at inddrive kravet.

Bedre ordninger for medarbejderaktier i nye, mindre virksomheder©

Skatteministeriet har den 10. september 2018 publiceret et lovudkast om bl.a. forbedring af vilkårene for tildeling af medarbejderaktier i nye, mindre virksomheder.

Lovudkastet har fundament i en aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre fra november 2017 om Erhvervs- og iværksætterinitiativer

Skat eller skattefritagelse ved salg af parcelhuset©

Ejerboliger kan i mange tilfælde sælges skattefrit efter den såkaldte ”parcelhusregel”. Men en række betingelser skal være opfyldt, for at en bolig kan anses som en ejerbolig med skattefritagelse.

Eksempelvis er det flere gange set, at i tilfælde, hvor køber at et meget velbeliggende ældre parcelhus aftaler med sælger om, at sælger river huset ned, da køber vil bygge et nyt hus på grunden. En sådan aftale medfører, at et ellers skattefrie salg efter parcelhusreglen for sælger nu bliver et skattepligtigt salg.

Ved søgning på “parcelhus” vil der fremkomme en del yderligere artikler, end hvad der fremgår nedenfor under “relaterede artikler”

Investorfradrag©

I et netop offentliggjort lovudkast har regeringen lanceret et forslag om fradrag for investeringer i visse små og mellemstore, ikke-børsnoterede selskaber, der befinder sig i en opstarts- eller vækstfase. Lovudkastet har fundament i en aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Ven-stre fra november 2017.

Skat´s nye initiativer mod sort arbejde©

I et lovudkast offentliggjort i juli 2018 foreslås skærpede regler vedrørende sort arbejde. Lovudkastet har fundament i en aftale mellem alle Folketingets partier fra september 2017 om en styrket indsats mod sort arbejde. Visse af reglerne har interesse også for borgere, der ikke mener at medvirke til sort arbejde.

Skat og værelsesudlejning©

En del mennesker har mulighed for at forsøde tilværelsen med en ekstra indtægt fra udlejning af et værelse i egen bolig.

Skattereglerne for værelsesudlejning er selvsagt et væsentligt element i overvejelserne om udlejning. Men netop nu er skattereglerne ved at blive ændret. Skatteministeriet offentliggjorde i juli 2018 et udkast til de kommende regler, der har fundament i en bred politisk aftale fra 15. maj 2018. Lovudkastet omtales nærmere i denne artikel.

Skat og forældrekøb i selskabsform©

Slutningen af juli og august måned er højsæson for forældrekøb. Køb af en studiebolig til et barn rejser en række forskellige spørgsmål. Også skattemæssige overvejelser indgår som et naturligt led i beslutningen om køb, da beskatningen har væsentlig betydning for økonomien i forældrekøbet.

I sidste uge blev her omtalt nogle grundregler for beskatningen, hvor forældrene personligt køber en ejerbolig.

I denne artikel omtales nogle særregler for forældrekøb, hvor boligen købes af forældrenes eget selskab. Denne konstruktion kan indeholde særlige fordele men også ulemper.

Skat og forældrekøb©

Den årlige jagt på studieboliger tilspidses som altid, når studiepladserne er fordelt i slutningen af juli, og mange forældre må træde til med et såkaldt forældrekøb.

I disse spalter er tidligere behandlet forskellige emner i tilknytning til forældrekøb. Der er tale om en opsamlingsartikel. Der henvises til en række artikler om specielle emner. Se nedenfor,

I denne artikel behandles de skatteretlige spørgsmål i tilfælde, hvor forældrene køber lejligheden personlig.

I en efterfølgende artikel vil blive omtalt de skattemæssige forhold, hvor lejligheden købes af et selskab ejet af forældrene.

Fradragsret for lønudgifter ved virksomhedsudvidelse m. v.©

Gennem mere end 100 år har det været fast praksis, at virksomheder kunne fradrage lønudgifter til egne medarbejdere, selv om medarbejderne var beskæftiget med aktiviteter i forbindelse med udvidelse af virksomheden.

Efter en højesteretsdom fra 30. juni 2017 mistede virksomheder dog fradragsret for sådanne lønudgifter. Kort tid efter blev fradragsretten dog på skatteministerens initiativ genetableret.

Samtidig blev fradragsretten udvidet i forhold til tiden forud for Højesterets dom. Det gælder eksempelvis udgifter til erhvervelse af skattefrie indtægter henholdsvis udgifter til markedsundersøgelser.